Frisco

Úplná pravidla soutěže „Frisco - Dokonalá kombinace“

Smyslem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Frisco – Dokonalá kombinace“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Změny pravidel soutěže jsou účinné okamžikem jejich uveřejnění na https://friscodrink.cz/soutez/

 1. Pořadatel a organizátor soutěže
  1. Pořadatelem soutěže je společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 45357366, DIČ CZ45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka 227 (dále jen „pořadatel“)
  2. Organizátorem soutěže je společnost Boomerang Communication s.r.o., se sídlem Nad Kazankou 708/37, 171 00 Praha – Troja, IČ: 264 47 657, DIČ: CZ264 47 657, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82867 (dále jen „organizátor“).
 2. Doba konání soutěže a místo konání soutěže
  1. Soutěž probíhá v termínu od 27.5. 2024 do 7.7. 2024. Soutěž je rozdělena na šest soutěžních kol:

   1. kolo: od 27. 5. 2024 00:00:01 do 2.6. 2024 23:59:59
   2. kolo: od 3.6. 2024 00:00:01 do 9. 6. 2024 23:59:59
   3. kolo: od 10. 6. 2024 00:00:01 do 16. 6. 2024 23:59:59
   4. kolo: od 17.6. 2024 00:00:01 do 23. 6. 2024 23:59:59
   5. kolo: od 24. 6. 2024 00:00:01 do 30. 6. 2024 23:59:59
   6. kolo: od 1. 7. 2024 00:00:01 do 7. 7. 2024 23:59:59

   (dále jen „doba konání soutěže“)
  2. Soutěž bude probíhat na webových stránkách Frisco – Dokonalá kombinace https://friscodrink.cz/soutez/ (dále jen „místo konání soutěže“).
 3. Soutěžící, účast v soutěži
  1. Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, starší 18 let, která splní podmínky uvedené v těchto pravidlech.
  2. Soutěžící je oprávněný zúčastnit se soutěže opakovaně, a to každý soutěžní týden jednou.
  3. Soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže nahraje na stránku https://friscodrink.cz/soutez/ (dále pouze „soutěžní stránka“) fotku lahve Frisco Mango & Limeta nebo fotku účtenky, ze které bude vyplývat nákup produktu Frisco Mango & Limeta v daném soutěžním kole (dále jen "fotka") a do formuláře vyplní své jméno, příjmení a email, čímž vykoná svou registraci řádným a úplným způsobem a zapojí se tak do soutěže.
  4. Obsah fotky vkládané soutěžícím nesmí být v rozporu s dobrými mravy, být vulgární, podněcovat k nenávisti skupiny obyvatelstva, příp. být jakkoli v rozporu s platnými právními předpisy a dále v rozporu s oprávněnými zájmy Pořadatele a Organizátora. Fotka nesmí zachycovat žádné osoby. Nebude-li příspěvek nebo fotografie soutěžícího splňovat dané podmínky, bude soutěžící ze soutěže vyřazený.
  5. Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.
 4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanismus určení výherce
  1. V soutěži vyhrává každé soutěžní kolo jeden soutěžící.
  2. Výhrou v soutěži je poukaz k nákupu oblečení u společnosti BUGA v hodnotě 2 000,-Kč k využití na e-shopu buga.cz nebo v kamenných prodejnách BUGA.
  3. Výherce soutěže je vybrán na základě losování, za účasti 2-3 zástupců organizátora. O losování bude pořízen písemný protokol. Losováno bude za všech soutěžících, kteří se zaregistrují řádným a úplným způsobem v předmětném soutěžním kole. Losování proběhne v následujícím soutěžním kole za soutěžní kolo předcházející.
  4. Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) je jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výher.
 5. Předání výher výhercům
  1. Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím e-mailu, který uvedl do registrace, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení soutěžního kola a vyzve ho k zaslání kontaktních údajů, které jsou nezbytné pro předání výhry. Kontaktní údaje: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.
  2. Výše uvedené údaje musí výherce zaslat nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl kontaktován Organizátorem. Pokud tak výherce neučiní, Organizátor je oprávněn výherce ze soutěže vyřadit.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.
  4. Pokud výherce výhru odmítne nebo se neozve v souladu s bodem 5.2. ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout náhradníkovi výherce, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat.
  5. Výhry budou předány výhercům nejpozději do 30 dnů od skončení soutěže.
  6. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za případnou poštovní či jinou dopravu výher ani za nedoručení či poškození výher během přepravy.
 6. Další ustanovení
  1. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.
  2. Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
  3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher bude součástí dodatků těchto pravidel.
  4. Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
  5. Soutěžící odpovídá za to, že nahráním fotky nebudou porušena práva třetích osob.
  6. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem nebo Organizátorem na organizaci soutěže a osoby blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným účelům.
  7. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla.
 7. Souhlas se zpracováním údajů
  1. Registrací do soutěže soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil a že jedná v jejich souladu.
  2. Registrací do soutěže soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jména, příjmení a emailová adresa, u výherců pak ještě doručovací adresa a telefonní číslo (dále též jen „údaje“), a to společností Plzeňský Prazdroj a. s., U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ 45357366, DIČ CZ45357366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložka 227, jakožto správcem, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je technický správce a organizátor soutěže společnost Boomerang Communication s.r.o., se sídlem Nad Kazankou 708/37, 171 00 Praha – Troja, IČ: 264 47 657, DIČ: CZ264 47 657, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82867.
  3. Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, přenos nebo výmaz, případně i omezení zpracování. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na pověřence u správce: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Domnívá-li se soutěžící, že jsou jeho údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  4. Osobní údaje se zpracovávají pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení na dobu konání soutěže dle těchto pravidel a 1 rok poté z důvodu kontroly dodržení pravidel, předání a realizace výher. V nevyhnutném rozsahu budou osobní údaje zpracovávány po dobu nutnou pro účely identifikace výherce pro účetní a daňové účely správce (v tomto případě odvolání souhlasu není možné, osobní údaje budou zpracovávány na základě zákonů, zejména: z.č. 563/1991 Sb. o účetnictví, z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Osobní údaje soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
  5. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného profilování a nejsou poskytovány třetím stranám, vyjma zpracovatelů, ani nejsou předávány do třetích zemí.
  6. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím e-mailu na : personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže a to aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu, odvoláním souhlasu soutěžící ztrácí nárok na výhru v soutěži.
  7. Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže registrován a jeho osobní údaje budou vymazány.
  8. Více informací o zpracování osobních údajů a svých právech, navštivte prosím naši webovou stránku https://www.prazdroj.cz/ochrana-soukromi.
 8. Rozhodné právo
  1. Podmínky se řídí platným právním řádem České republiky.
  2. Účastníci soutěže se mohou seznámit s oficiálními pravidly soutěže „Frisco – Dokonalá kombinace“.
  3. Každý, kdo prokáže právní zájem, je oprávněn nahlédnout těchto úplných pravidel u organizátora soutěže.
V Praze dne 1. 5. 2024

Vítejte na stránkách
friscodrink.cz

Pro vstup na stránky musíte splňovat podmínku zletilosti ve Vaší zemi.

Zaškrtnutím tohoto políčka souhlasím s nasazením a užitím cookies za účelem budoucích návštěv.

Hraniční rok

Někteří lidé narozeni v tomto roce ještě nemusí splňovat podmínku zletilosti ve své zemi. Doplňte, prosím, den a měsíc svého narození.

Je nám líto,

ale nesplňujete věkový limit pro vstup na stránky. Budete přesměrovány na stránky, kde můžete najít podrobné informace o působení alkoholu na lidské tělo.